Girl Names

Tamil Girl Baby Name Start With Li | லி வில் துவங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Girl Baby Name Start With Li | லி வில் துவங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Girl Baby Name Start With Li
லிதன்யா Lithanya
லிமலா Limala
லிபியா Libiya
லிகிலா Lighila
லிகிதா Likhitha
லில்லி Lilli
லிமிஷா Limisha
லினிதா Linidhaa
லினுஷா Linusha
லிபிஷா Libisha
லிபிஷிகா Libishiga
லிஸாரா Lishara
லிஸ்வினி Lishwini
லிகிதா Ligithaa
லிட்சிதா Litchitha
லிக்ஷிதா Likshitha

Tamil Boy Baby Names

காகிகீகுகூகெகேகைகொகோகௌ
சாசிசீசுசூசெசேசைசொசோசௌ
டா
தாதிதீதுதூதெதேதைதொதோதௌ
பாபிபீபுபூபெபேபைபொபோ
ராரிரீருரூரெரேரைரொரோரௌ
ஞாஞி
நாநிநீநெநேநைநொநோ
மாமிமீமுமூமெமேமைமொமோமௌ
யாயியீயுயூயொயோ
வாவிவீவெவேவைவொவோ
லாலிலீலுலூலெலேலைலொலோலௌ
ஹா
ஸ்ரீ
ஜாஜிஜீஜுஜூஜெஜேஜைஜொ

Tamil Girl Baby Names

காகிகீகுகூகெகேகைகொகோகௌ
சாசிசீசுசூசெசேசைசொசோசௌ
டா
தாதிதீதுதூதெதேதைதொதோதௌ
பாபிபீபுபூபெபேபைபொபோபை
ராரிரீருரூரெரேரைரொரோரௌ
ஞாஞி
நாநிநீநெநேநைநொநோ
மாமிமீமுமூமெமேமைமொமோமௌ
யாயியீயுயூயொயோ
வாவிவீவெவேவைவொவோ
லாலிலீலுலூலெலேலைலொலோலௌ
ஹா
ஸ்ரீ
ஜாஜிஜீஜுஜூஜெஜேஜைஜொ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button