Girl Names

Tamil Girl Baby Name Start With Ve | வெ வில் துவங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Girl Baby Name Start With Ve | வெ வில் துவங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Girl Baby Name Start With Ve  | வெ  வில் துவங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
வெண்ணிலா VENNILA
வெள்ளி VELLI
வெற்றி விழி VEITTI VIZHI
வெண்பா VENBA
வெண்பனியால் VENBANI
வெண்தாமரை செல்வி VANTHAMARAI SELVI
வெண்ணிரா VENNIRA
வென்மதி VENMADHI
வெண்குழலிVENKU
வெநிஷா VENISHA
வெநிஷா VENISHA
வெந்தாமரை VENTHAMARAI
வெற்றியரிசி VETRIYARISHI
வெற்றிநிலா VATRINILA
வெண்பனி மிருதுளா VANBANI MIRUTHULA
வெனிலா தேவி VENILA DEVI
வெண்பனியால் VENBANIYAL

Tamil Boy Baby Names

காகிகீகுகூகெகேகைகொகோகௌ
சாசிசீசுசூசெசேசைசொசோசௌ
டா
தாதிதீதுதூதெதேதைதொதோதௌ
பாபிபீபுபூபெபேபைபொபோ
ராரிரீருரூரெரேரைரொரோரௌ
ஞாஞி
நாநிநீநெநேநைநொநோ
மாமிமீமுமூமெமேமைமொமோமௌ
யாயியீயுயூயொயோ
வாவிவீவெவேவைவொவோ
லாலிலீலுலூலெலேலைலொலோலௌ
ஹா
ஸ்ரீ
ஜாஜிஜீஜுஜூஜெஜேஜைஜொ

Tamil Girl Baby Names

காகிகீகுகூகெகேகைகொகோகௌ
சாசிசீசுசூசெசேசைசொசோசௌ
டா
தாதிதீதுதூதெதேதைதொதோதௌ
பாபிபீபுபூபெபேபைபொபோபை
ராரிரீருரூரெரேரைரொரோரௌ
ஞாஞி
நாநிநீநெநேநைநொநோ
மாமிமீமுமூமெமேமைமொமோமௌ
யாயியீயுயூயொயோ
வாவிவீவெவேவைவொவோ
லாலிலீலுலூலெலேலைலொலோலௌ
ஹா
ஸ்ரீ
ஜாஜிஜீஜுஜூஜெஜேஜைஜொ

Related Articles

Back to top button