Girl Names

Tamil Girl Baby Name Start With Yaa | யா வில் துவங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Girl Baby Name Start With Yaa | யா வில் துவங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Girl Baby Name Start With Yaa  | யா  வில் துவங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
யாழ்செல்வி Yalselvi
யாழினி Yaalini
யாழிசை Yaalisai
யாழினியால் Yaaliniyal
யாஷவி Yaashavi
யாதிஷா Yaatiesha
யாச்சனா Yachana
யாதவி Yadhavi
யாதனா Yadhana
யாதிதா Yaditha
யாதுமணி Yadhumani
யாகேந்தரி Yagendhari
யாகேஸ்வரி Yageshwari
யாக்ஷிதா Yakshitha
யாக்ஷி Yaksi
யாக்ஷினி Yaksini
யாமி Yami
யாமிகா Yamika
யாமினி Yamini
யாமிரா Yamira
யாமினா Yamina
யாஷிகா Yashaki
யாஷாவி Yashavi
யாமஜிதா Yamajitha
யாஷாஸ்ரீ Yashashri
யாஷாஷ்வினி Yashashwini
யாஷிகா Yashika
யாஷ்வி Yashvi
யாதிகா Yadhika
யாவனா Yavana

Tamil Boy Baby Names

காகிகீகுகூகெகேகைகொகோகௌ
சாசிசீசுசூசெசேசைசொசோசௌ
டா
தாதிதீதுதூதெதேதைதொதோதௌ
பாபிபீபுபூபெபேபைபொபோ
ராரிரீருரூரெரேரைரொரோரௌ
ஞாஞி
நாநிநீநெநேநைநொநோ
மாமிமீமுமூமெமேமைமொமோமௌ
யாயியீயுயூயொயோ
வாவிவீவெவேவைவொவோ
லாலிலீலுலூலெலேலைலொலோலௌ
ஹா
ஸ்ரீ
ஜாஜிஜீஜுஜூஜெஜேஜைஜொ

Tamil Girl Baby Names

காகிகீகுகூகெகேகைகொகோகௌ
சாசிசீசுசூசெசேசைசொசோசௌ
டா
தாதிதீதுதூதெதேதைதொதோதௌ
பாபிபீபுபூபெபேபைபொபோபை
ராரிரீருரூரெரேரைரொரோரௌ
ஞாஞி
நாநிநீநெநேநைநொநோ
மாமிமீமுமூமெமேமைமொமோமௌ
யாயியீயுயூயொயோ
வாவிவீவெவேவைவொவோ
லாலிலீலுலூலெலேலைலொலோலௌ
ஹா
ஸ்ரீ
ஜாஜிஜீஜுஜூஜெஜேஜைஜொ

Related Articles

Back to top button