Girl Names

Tamil Girl Baby Name Start With Ya | ய வில் துவங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Tamil Girl Baby Name Start With Ya  | ய  வில் துவங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
யவனா YAVANA
யந்திரா YANDHIRA
யஷிகா YASHIGA
யதி YADHI
யக்னி YAGNI
யஜா YAJA
யத்விYATHVI
யஹானாYAHAANA
யக்ஷிதாYAKSHITHA
யச்சுதாYATCHUTHA
யட்சுதைYATCHUTHAI
யலினாYALINA
யன்ஷிYANSHI
யவனிYAVANI
யவதிYAVADHI
யயாதினிYAYATHINI

Tamil Boy Baby Names


காகிகீகுகூகெகேகைகொகோகௌ
சாசிசீசுசூசெசேசைசொசோசௌ
டா
தாதிதீதுதூதெதேதைதொதோதௌ
பாபிபீபுபூபெபேபைபொபோ
ராரிரீருரூரெரேரைரொரோரௌ
ஞாஞி
நாநிநீநெநேநைநொநோ
மாமிமீமுமூமெமேமைமொமோமௌ
யாயியீயுயூயொயோ
வாவிவீவெவேவைவொவோ
லாலிலீலுலூலெலேலைலொலோலௌ
ஹா


ஸ்ரீ
ஜாஜிஜீஜுஜூஜெஜேஜைஜொ

Tamil Girl Baby Names


காகிகீகுகூகெகேகைகொகோகௌ
சாசிசீசுசூசெசேசைசொசோசௌ
டா
தாதிதீதுதூதெதேதைதொதோதௌ
பாபிபீபுபூபெபேபைபொபோபை
ராரிரீருரூரெரேரைரொரோரௌ
ஞாஞி
நாநிநீநெநேநைநொநோ
மாமிமீமுமூமெமேமைமொமோமௌ
யாயியீயுயூயொயோ
வாவிவீவெவேவைவொவோ
லாலிலீலுலூலெலேலைலொலோலௌ
ஹா


ஸ்ரீ
ஜாஜிஜீஜுஜூஜெஜேஜைஜொ

Related Articles

Back to top button